Telescope

 
 

A story told by Dickie Moss.

 

he’ihnoohobee bih’io

 

Play Ceh'e3tii.

 

nuhu’ hiitoo3noohoo3ootiini’, nihii niinoohooto’.

hini’ heetni’iitoo3no’noeni’i heeyouhuu.

hi’in nenee’.

he’ihnii3in; he’ih’iino’ei ciisiniihi’; he’ihnoohobee bih’i[o].

he’ihnoohobee he’iitnei’i.

hoowuni’ii, hoowuni’ii cooco’oxetiin.

hoowuuni.

ho3es 3ii’ookuut.

beneetohnoh’oot.

“wohei,” heehehk, “noonoko’.”

“wohoe’neicihneyei3iho’.”

‘oh hiihoowuhciixokut.

“neebehko3oo3oo.”

wohei hini’iit ni’iitoo3noohootiiini’, he’ih’ini... ne’woowo’beno’.

heihii he’ih’e3ebtoo3iiini.

he’ihcih’ii3itoniini honoot hee3e’eekuut.

‘oh [he’ih]nihne’cihwo’owtoo3no’enee.

ne’beebesteh’einoot, nuhu’ hitiicoono.

he’ihkoxcei’i.

[he’ih]tooto3ihin.

he’ih3i’ookuun, ne’coboot.

noh nenee’.

hi3oowotoo wo’ei3 ciibeh’i3oowotoo.

Word-by-Word Translation

Free Translation