The Ghost by the Road

 
 

A story told by Dickie Moss.

 

Biitein

 

Play Ceh'e3tii.

 

teecxo’ hinee biiteino’, wo’ei3 heenei’isiihi’, tih’eenentoo3i’.

wohei ne’nih’iisiisehtonihoot biitein nehe’ hinen.

cih’oowuniihiseehok, he’ne’ee’ino’ tihto3iheit he’iiteihini3.

he’ih’iiceene’ein, hinee ceene’einit.

noonotnoohobee, he’ihciinoohobee.

wohei he’ihcih’ii’eewoteiseen.

he’ne’ii- hiitoo’usee3i, he’ih’iitoo’useen.

wohei cee’ce3ei’oo3i, he’ih’iicihce’woteiseen.

heenoo he’ihcihto3ihe’.

wohei hiit he’iicxooyeiniihi’, he’ne’iiko’xootowoot.

he’ih’iiko’xootowoon.

he’ne’nii’koesohoe’et, ‘oh he’ih’iikoe’sohoen.

he’ihceitee hinit; he’iitneenini’i noxuutei’ tohcih’eeckoohut;

'oh biih’iyooni’.

wohei hinee heetohboobo’ouute’, wohei hinee ni’ec,

wohei hinit hooxuu3iiw;

bebene 3oo3ooniihi’ he’ihcihnee’ei’isee.

noh beebei’on no’o’ he’ihkohtobetouuh he’iiteihi3i.

heeyowniitouhu3i, he’ihcihwo’owtoo3iini.

‘oh woow nehe’ hinen he’ihnoxowuuni tootiseet hini’ hooxuu3iiw.

heihii he’ihcihtoo3iini... heetitooxniitouhut.

bebeneh hooxuu3iiw; ne’wooniitonoot.

ne’ehno’useet hi’in hooxuu3iiw.

‘oh he’iiteihi3i he’ih3i’ookuu; noh hoowbeetehce’toko,

hoowbeetehce’toko.

noonoko’ hee3e’inootiit.

noo’uusi’oot, ne’xookcesisihcehit.

noh hoowoe’in wohoe’eete3einee, wo’ei3 he’iisiini.

beebeet cenihceeyownihi’koohut.

‘oh ne’nih’ii3oo3itootou’u.

hinee no’o’, wotnono’oteihehk heetoot hii3e’.

hi’in toonbeneetnokooyeisibetit;

noh nooxeihi’ how3o’uuni...

noh neyo’o nih’etnee’eesixoho’.

wouuceh, hoo3itoono’, noh hoowuusehce’iini...

hiine3oon hiniisonoon huut no’o’, nenebiihii’ no’o’, ne’nih’ixoheit.

ce’iito’ hinee hii3e’, heetboobo’etoyooni’.

ne’nih’ii3oo3itoono’.

ne’nih’eeneis3oo3itee3i’ nuhu’ beh’eihoho’.

neenei’nou’u nih’eeneitnokooyei3i’, nokooyei3i’.

hi’in nenee’.

‘oh heenei3oo3itootou’u.

wohei.

Word-by-Word Translation

Free Translation